Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2017 pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu moda1342.com, jehož provozovatelem je Moda1342 s.r.o., IČO: 10700374, DIČ: CZ10700374 zapsané C 47346 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.    Těmito obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí všechny obchodní vztahy mezi firmou Moda1342 s.r.o., IČO: 10700374 (dále jen „prodávající“) se třetími osobami (dále jen „kupující“), kde prodávající prodává kupujícímu zboží prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je umístěn prodávajícím provozován  webové stránce umístěné na adrese moda1342.com (dále jen „webová stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.    Veškeré obchodní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Obchodní podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit na zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

5.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva je rovněž uzavírána v českém jazyce, nebráni-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

6.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7.    Znění obchodních podmínek je umístěno na stránkách internetového obchodu moda1342.com, čímž je umožněna archivace a reprodukce obchodních podmínek kupujícímu.

VYMEZENÍ POJMŮ

1.    Kupní smlouva je smlouva, kterou prodávající uzavírá s kupujícím za účelem úplatného převodu vlastnického práva k prodávanému zboží, předmětem smlouvy je zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu/eshopu prodávajícího.

2.    Prodávající je Moda1342 s.r.o., IČO: 10700374, DIČ: 10700374. Adresa: Smilova 2935, 530 02 Pardubice.

3.    Kontaktní údaje prodávajícího a provozovatele eshopu:

·         e-mail: moda@moda1342.com

·         tel.:  +420 739 642 603/ +420 732 222 053  

·         otevírací doba kamenného obchodu MODA1342, na adrese provozovny: Smilova 2935, 53002 Pardubice – Zelené předměstí je každý pracovní den v době od 10:00 do 18:00, sobota od 10:00 do 12:00

4.    Kupujícím je osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu a účelem koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu a je povinen uhradit kupní cenu za zboží a případně další náklady s ním spojené, např. s doručením zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující – spotřebitel, jak je definován shora (dále také spotřebitel) a kupující, který spotřebitelem není. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.    Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva (dále také jen “smlouva”) je uzavřena okamžikem akceptace návrhu prodávajícím (doručení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy.

INFORMACE O UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

1.    Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení ceny zboží, cen za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.    Kupující je povinen prodávajícímu za dodané zboží uhradit kupní cenu ve výši, jež je uvedena na webových stránkách prodávajícího, pokud se strany nedohodly jinak.

4.    Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojené s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

5.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit kupujícímu její obdržení objednávky, a to potvrzením odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro zaslání potvrzení o přijetí objednávky. Před zasláním objednávky je prodávajícímu umožněno měnit, např. chybné údaje, ještě před kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

6.    Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost si je kdykoli prostudovat.

7.    Kupující se stává vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází převzetím zboží.

8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a to náklady na internetové připojení, telefonní hovory, si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

Upozornění: Naše firma se řídí pevným směnným kurzem, kde se česká koruna rovná hodnotě 0,041667 euro.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.    Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží u dodavatele, nebo došlo k technickému problému při zpracování zakázky, který by poškodil prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován. Pokud již kupující uhradil cenu zboží, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, případně se prodávající s kupujícím dohodnou na jiné formě vrácení finančních prostředků. Pro případné vrácení finančních prostředků, doporučuje prodávající kupujícímu uvádět v objednávce číslo účtu (pro urychlení procesu vrácení peněz). Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny na uvedený účet nejpozději do dvou týdnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Jestliže kupující nemá bankovní účet, peníze mu budou vráceny poštovní poukázkou nejpozději do čtyř týdnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy.

2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a  hygienických důvodů není možné vrátit  a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.    Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pro účely uplatnění práv na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy prodávajícího informovat v zachované lhůtě prostřednictvím e-mailu. Nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, nepoškozených visaček, pokud byly součástí doručovaného zboží apod.) Zboží je kupující povinen doručit na adresu provozovny prodávajícího: Moda1342, Smilova 2935, 530 02 Pardubice – Zelené předměstí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do14 dnů po odstoupení. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

4.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu nepoškozené a úplné zboží bylo doručeno do provozovny (případně bylo prokazatelně potvrzeno odeslání zboží zpět prodávajícímu), všechny platby, které od kupujícího obdržel, a to bezhotovostně  na účet určený kupujícím, který je uvedený ve formuláři Odstoupení od smlouvy. Zde formulář k vytisknutí: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

6.    Není-li kupující spotřebitelem, odpovídá prodávající za vady zboží podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky najdete přehledně zde.

Platba dobírkou pouze na území České republiky.

Platba dobírkou mimo území České republiky není možná.

U způsobu platby dobírkou hradí kupující cenu zboží a poštovného prostřednictvím přepravce při převzetí zásilky.

Pltaba převodem na účet: po potvrzení objednávky obdrží kupují e-mail, v němž jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na účet prodávajícího, je zboží odesláno do 3 dnů.

Všechny ceny zboží josu uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny zboží je kupující povinen hradit cenu za poštovné.

Dopravní podmínky najdete přehledně zde.

Cena poštovného na území České republiky:

- cena je 120 Kč při nákupu zboží v celkové hodnotě od 0 Kč až 2.000 Kč

- cena poštovného při nákupu v celkové hodnotě od 2.001 Kč je ZDARMA

- v případě přetížení Vámi vybraného dopravce ho nahradíme jiným, rychlejším

Cena poštovného na území Slovenské republiky:

- při využití služeb Zásilkovny SK je cena 200 Kč

- při využití služeb DPD je cena 300 Kč

- v případě přetížení Vámi vybraného dopravce ho nahradíme jiným, rychlejším

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn předem, a to ještě před závazným potvrzením a odesláním objednávky.

Kupující je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zjistí-li kupující, že je doručená zásilka poškozená, není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem protokol o škodě. Bezprostředně poté oznámí kupující prodávajícímu, že při přepravě došlo k poškození zásilky.

PRÁVA VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

1.    Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztah kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

2.    Kupující prohlédne zboží při jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Má-li zboží vady při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

ZÁKONNÁ ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

1.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (podat reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

2.    Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

·         na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

·         na odstranění vady opravou věci,

·         na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

·         odstoupit od smlouvy.

3.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

4.    Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

5.    Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího; Smilova 2935, 53003 Pardubice

6.    reklamaci kupující rozhodne prodávající do týdne. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

7.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i volbu práva na odstranění vady a dobu jejího trvání.

8.    Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje spotřebitel prostřednictvím elektronické adresy moda@moda1342.com. Informaci o vyřízení stížností kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

11. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. V případě, že jste kupující, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží s vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

13. V případě, že nejste spotřebitel/kupující, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je prodávající. Provozovna: Smilova 2935, 53002 Pardubice.

2.    Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě objednávky prostřednictvím internetového obchodu moda1342.com pouze pro účely plnění kupní smlouvy.

3.    Kupující se zpracováváním osobních údajů pro tento účel souhlasí.

4.    Prodávající uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s kupujícím.

5.    Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dnem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu moda1342.com a jsou v příslušném znění závazné pro veškeré objednávky učiněné od tohoto dne, jakož i později. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Nové znění obchodních podmínek prodávající uveřejní na webových stránkách internetového obchodu, čímž dojde ke zrušení platnosti a nahrazení předchozích obchodních podmínek.

2.    Odesláním objednávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.    Součástí kupní smlouvy jsou obchodní podmínky ve znění uvedených na internetových stránkách moda1342.com, které nabývají platnost v den uzavření kupní smlouvy.

4.    V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

5.    V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

6.    Důležitý dokument ke stažení – reklamační list a formulář - odstoupení od smlouvy

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.