Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 1. 2017 pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.moda1342.com, provozovaného podnikatelem Jana Veselá, se sídlem Čechovo nábřeží 527, 53003 Pardubice I -Bílé předměstí IČO: 63601052, DIČ: CZ6257041560 zapsané na Obecním živnostenském úřadu Magistrátu města Pardubice.

1 Obecná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Jany Veselé se sídlem Čechovo nábřeží 527, 53003 Pardubice I – Bílé předměstí, IČO: 63601052 (dále jen „prodávající“) /tato adresa neslouží k vrácení zboží , prosím používejte adresu: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice/ se upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je umístěn prodávajícím provozován  webové stránce umístěné na adrese www.moda1342.com (dále jen „webová stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit na zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce
  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2 Vymezení pojmů

2.1 Kupní smlouva je smlouva, kterou s kupujícím uzavírá podnikatel („prodávající“).

2.2 Prodávající je Jana Veselá, Čechovo nábřeží 527, 53003 Pardubice I - Bílé předměstí, IČO: 63601052, DIČ: CZ6257041560. /tato adresa neslouží k vrácení zboží , prosím používejte adresu: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice/

2.3 Jana Veselá, se sídlem Čechovo nábřeží 527, 53003 Pardubice I  - Bílé předměstí je podnikatelka, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatelka, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. /tato adresa neslouží k vrácení zboží , prosím používejte adresu: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice/

 • e-mail: moda@moda1342.com
 • tel.:  +420 732 222 053  
 • otevírací doba kamenného obchodu MODA1342, na adrese provozovny Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice – Zelené předměstí každý pracovní den v době od 10:00 do 18:00, sobota od 10:00 do 12:00

2.4 Kupující je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.5 Prodávajícím je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.6 Kupujícím je osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu na koupi zboží prostřednictvím  internetového obchodu a je povinen uhradit kupní cenu za zboží a případně další náklady spojené s doručením zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující – spotřebitel, jak je definován shora (dále také “spotřebitel”) a kupující, který spotřebitelem není. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě se na uvedený případ nepoužijí).

2.7 Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná kupní smlouva (dále také jen “smlouva”) je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy.

2.8 Hovoří-li se o kupujícím, pak má prodávající na mysli kupujícího podnikatele a kupujícího spotřebitele.

3 Informace o uzavření kupní smlouvy a smluvních podmínkách

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto omezením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3 Webové rozhraní obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojené s balením a dodáním zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní obchodu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit kupujícímu její obdržení objednávky, a to potvrzením odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro zaslání potvrzení o přijetí objednávky. Před zasláním objednávky je prodávajícímu umožněno měnit, např. chybné údaje, ještě před kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“.

3.5 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a kupující má možnost se s nimi obchodními podmínkami předem seznámit před vlastním uskutečněním objednávky a uchovat si je pro opakované zobrazení. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či spotřebitele, nebo kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu jednoho roku za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Spotřebitel má k elektronické verzi smlouvy přístup za předpokladu předchozího založení účtu na internetovém obchodě. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v rámci procesu objednávání na našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny umístěny na internetových stránkách internetového obchodu www.moda1342.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3.6 Kupující se stává vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází převzetím zboží.

3.7 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a to náklady na internetové připojení, telefonní hovory, si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

3.8 Právo na odstoupení od kupní smlouvy

3.8.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží u dodavatele, nebo došlo k technickému problému při zpracování zakázky, který by poškodil prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně informován. Pokud již kupující uhradil cenu zboží, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, případně se prodávající s kupujícím dohodnou na jiné formě vrácení finančních prostředků. Pro případné vrácení finančních prostředků, doporučuje prodávající kupujícímu uvádět v objednávce číslo účtu (pro urychlení procesu vrácení peněz). Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny na uvedený účet nejpozději do dvou týdnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Jestliže kupující nemá bankovní účet, peníze mu budou vráceny poštovní poukázkou nejpozději do čtyř týdnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy.

3.8.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze , jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím , od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a  hygienických důvodů není možné vrátit  a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3.8.3 Nejedná-li se o případ uvedený čl. 51 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, tak prodávající tímto poučuje spotřebitele, že má ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Spotřebitel tak má právo na vrácení zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Pokud se spotřebitel rozhodne tohoto práva využít, postačuje doručit prodávajícímu informaci o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (kupující doporučuje tak učinit písemnou formou, která zajišťuje snadnější prokazatelnost učiněného právního jednání, kterým se smlouva ruší). Dále je spotřebitel povinen ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy obdržel, a to v nepoškozeném stavu, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod.) A s dokladem o koupi zboží (či s jiným dokladem prokazujícím koupi výrobku u prodávajícího). Odstoupit od smlouvy může kupující též před expedicí zboží – emailem na moda1342@moda.com pro odstoupení může spotřebitel použít vzorový formulář (reklamační list) umístěný na webových stránkách našeho internetového obchodu zde. FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

3.8.4 V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. G) náklady spojené s navrácením zboží.

3.8.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání. 

3.8.6 Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak a nevzniknou-li mu tím další náklady. Platbu však prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.9 Upozornění

3.9.1 Každá položka má etiketu (papírovou visačku nebo textilní). Pokud tato etiketa bude při vrácení zboží chybět, nebo pokud nebude na zboží připevněna v původním stavu, případně pokud vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebované, kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy a nebude mu umožněno zboží vrátit. 

3.9.2 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, je kupující povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel (např. pokud spotřebitel vrací zboží, jehož součástí byl bonus poskytovaný v rámci reklamní akce prodávajícího, je spotřebitel povinen vrátit i tento bonus). Zboží musí být kupujícím řádně zabaleno pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek, může prodávající vůči kupujícímu požadovat náhradu škody, která spočívá ve snížení hodnoty vraceného zboží. Tím není v žádném případě dotčen nárok kupujícího na bez sankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

3.9.3 Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zániku kupní smlouvy, jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud bylo již zboží zaplaceno předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za zboží, a to do 14 dnů ode dne uzavření dohody o zániku kupní smlouvy.

3.10 Práva vadného plnění (reklamační řád)

3.10.1 Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztah kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

3.10.2 Vady zboží při převzetí

3.10.2.1 Kupující prohlédne zboží při jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

3.10.2.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Má-li zboží vady při převzetí, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

3.11 Zákonná odpovědnost za vady po převzetí zboží

3.11.1 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (podat reklamaci), která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

3.11.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

3.11.3 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení kupní smlouvy.

3.11.4 Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

3.11.5 Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího; Za Pasáží 1428, 53003 Pardubice – Bílé Předměstí

3.11.6 O reklamaci kupující rozhodne prodávající do týdne. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

3.11.8 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající, kdy právo uplatnil, jakož i volbu práva na odstranění vady a dobu jejího trvání.

3.11.9 Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje spotřebitel prostřednictvím elektronické adresy moda@moda1342.com. Informaci o vyřízení stížností kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3.11.10 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

3.11.11 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

3.11.12 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3.11.13 V případě, že jste kupující, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží s vyplněným formulářem Odstoupení od kupní smlouvy. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

3.11.14 V případě, že nejste spotřebitel/kupující, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

4 Ochrana osobních údajů

 I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Veselá, Dámská móda, IČO: 63601052, provozovna: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice (dále jen: „správce“) plní prodávající ve prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2. Kontaktní údaje správce jsou: 

 • adresa: Za Pasáží 1428, 53002 Pardubice
 • email: moda@moda1342.com
 • telefon: + 420 732 222 053

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.   

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • plnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,   
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •  zasílání obchodního sdělení a dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu); po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.    

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu  
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.    

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 * právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,      

 * právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 * právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.    

 * právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a    

 * právo na přenositelnost údajů dle čl.     20 GDPR.    

 * právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.   

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

VII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

5 Závěrečná ujednání

5.1 Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dnem jejich zveřejnění na webových stránkách internetového obchodu www.moda1342.com a jsou v příslušném znění závazné pro veškeré objednávky učiněné od tohoto dne, jakož i později. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. Nové znění obchodních podmínek prodávající uveřejní na webových stránkách internetového obchodu, čímž dojde ke zrušení platnosti a nahrazení předchozích obchodních podmínek.

5.2 V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 sb.) Právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen.

5.3 V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Důležitý dokument ke stažení – reklamační list

Formulář - odstoupení od smlouvy

Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Registrovat

Vytvořit nový účet

Již máte účet
Přihlásit se Nebo Obnovit heslo